BAN GIÁM KHẢO

1- NSNA Đào Quang Minh,  EVAPA/G  - Chủ tịch HĐGK

2- NSNA Vũ Anh Tuấn,  EVAPA/G  - Thành viên

3- NSNA Lại Phúc Hiển (Lại Hiển), EVAPA  - Thành viên 

4- NSNA Phạm Cao Phong  - Thành viên 

5- NSNA Trần Mạnh Thường - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 234 tác giả, 1 tỉnh/thành và 1446 tác phẩm