HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Đặng Đình An, Chủ tịch Hội NANT Hà Nội   - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Nguyễn Văn Dần, EVAPA/G, Phó Chủ tịch HĐNT  - Thành viên 

3. NSNA Lại Diễn Đàm, EVAPA/G, UV HĐNT Hội NANT HN  - Thành viên

4. NSNA Nguyễn Văn Thành, phụ trách Ban LLPB Hội NSNAVN   - Thành viên

5. NSNA Nguyễn Thắng, AVAPA   - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 311 tác giả, 1 tỉnh/thành và 1897 tác phẩm