HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

1. NSNA Hồ Sỹ Minh  E.VAPA/G,  UV Ban TV, Phó Chủ tịch Hội Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Bùi Hỏa Tiễn - ES.VAPA - Thành viên

3. NSNA Nguyễn Tất Bê E.VAPA/G - Thành viên

4. NSNA Võ Văn Thành E.VAPA - Thành viên

5. NSNA Khắc Hường E.VAPA - Thành viên